2e jaar ook van start! Project Grootegast spelenderwijs in beweging

30/08/2013

Grootegast spelenderwijs in beweging

Het afgelopen jaar stond de motorische ontwikkeling van peuters en kleuters in de gemeente Grootegast flink in de belangstelling. Vorig jaar is er € 140.000,- aan subsidiegeld door Witteborg Gymnastics en Stroes in beweging binnen gehaald en wordt er stevig geïnvesteerd in extra aandacht voor spelenderwijs bewegen voor 2-6 jarigen.

De ambitie

Alle kinderen van 2 t/m 6 in de gemeente Grootegast gaan meer en gevarieerder spelen en bewegen op straat, op school en in georganiseerd (sport)verband. Dit zal op korte termijn leiden tot een grotere bewegingsbekwaamheid en op langere termijn tot een grotere beweeg/sportparticipatie en een levenslange sportmotivatie. Door tevens de leerkrachten te scholen en informatieve bijeenkomsten voor ouders te organiseren zullen jonge kinderen in gemeente Grootegast ook na afloop van het project betere beweegkansen krijgen.

Terugblikken op het eerste jaar

Het project Grootegast Spelenderwijs in beweging is voortvarend van start gegaan (bekijk hier nog eens het nieuwsbericht over de feestelijke start van het project). In september 2012 zijn 3 vakleerkrachten LO aangenomen. Na een inwerkperiode in oktober, geven zij sinds 1 november ieder ca. 10 uur per week les op (in totaal) 10 basisscholen en 5 peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in de gemeente Grootegast aan kinderen van 2 jaar t/m groep 2.

Elke vakleerkracht komt om de week op 'zijn' scholen/ peuterspeelzalen. Dan worden de groepsleerkrachten en begeleiders gecoacht tijdens en na de gym/beweegles, zodat ze in de tussenliggende week (waarbij de vakleerkracht niet komt) zelfstandig een betere gym/beweegles neerzetten.

 

Alle kinderen zijn inmiddels 1 keer getest volgens het Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen van Stroes en Van Gelder ; Na de zomervakantie komt de 2e keer en aan het eind van het project de 3e keer. We kunnen nu al zien welke scholen de gymlessen goed oppakken; hun kinderen gaan vooruit!

Hieronder een overzicht van de activiteiten en bereikte resultaten tot dusver:

  • Alle kinderen uit groep 1 en 2 van 10 basisscholen en de peuters van de 5 peuterspeelzalen/ kinderdagverblijven hebben wekelijks meer en kwalitatief beter bewogen
  • Er zijn 2 middagen georganiseerd met allerlei beweegactiviteiten voor kinderen van 2 jaar t/m groep 2, in samenwerking met andere sportclubs en ondersteuning van de gemeente Grootegast, KNGU (interventie eigenaar) en Huis voor de Sport Groningen (samenwerkingspartner).
  • Daarnaast heeft Hans Stroes het afgelopen schooljaar diverse scholingsmomenten gerealiseerd voor alle teamleden. Deze scholingsmomenten waren ook toegankelijk voor anderen, werkend met jonge kinderen.
  • Ook zijn scholen bezocht voor een thema-bijeenkomst; dit kon o.a. ondersteuning zijn bij een ouderavond, het realiseren van een sportdag in de gymzaal (in plaats van speellokaal), of een informatiemiddag voor het team over het schoolplein.
  • Naast 2 groepen Ouder- en kindgym, zijn ook 2 nieuwe groepen Peutergym ontstaan. Dit is belangrijk, want hiermee stimuleer je al jong de belangstelling voor bewegen en sporten, zowel bij de ouders als de kinderen.

Uit de evaluatieronde van het 1e jaar deelname is gebleken dat de scholen en peuterspeelzalen positief tot zeer positief staan tegenover dit project.

De start van het 2e jaar!

Het 2e jaar van het project 'Grootegast spelenderwijs in beweging' is inmiddels gestart. Leerkrachten hebben ondervonden dat er nog veel te winnen is aan bewegingsmomenten op school en op de peuterspeelzalen. In de komende periode wordt daarom naast peutergym ook kleutergym opgestart. Tevens worden ouders het komende jaar nog meer betrokken zodat zij zich meer bewust zullen zijn van het belang van het bewegen van de kinderen. De voortgang van de bewegings- en spelontwikkeling van kinderen zal de komende periode en aan het eind van het project nogmaals worden getest door middel van het Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen.

In de herfstvakantie op dinsdagmiddag 22 oktober is er in sporthal de Leegens te Grootegast weer een gemeente brede sportmiddag voor kinderen van 2 t/m groep 8. Met veel betrokkenheid en inzet wordt het project Grootegast spelenderwijs in beweging ook komend jaar voortgezet.

Op de bovenstaande foto het team van 'Grootegast spelenderwijs in beweging'.